گفت‌وگو با مردی که می خواست کشیش شود ولی مسلمان شد

گفت‌وگو با مردی که می خواست کشیش شود ولی مسلمان شد
از ابتدا می خواستم کشیش شوم. با خاله و دایی ام تاریخ و اعتقادات کلیسا را مطالعه می کردم . خواهان این شدم که زندگی ام را وقف تبلیغ مسیحیت کنم.

گفت‌وگو با مردی که می خواست کشیش شود ولی مسلمان شد

از ابتدا می خواستم کشیش شوم. با خاله و دایی ام تاریخ و اعتقادات کلیسا را مطالعه می کردم . خواهان این شدم که زندگی ام را وقف تبلیغ مسیحیت کنم.
گفت‌وگو با مردی که می خواست کشیش شود ولی مسلمان شد