گلدسته و پوشیه را ممنوع کنید!

گلدسته و پوشیه را ممنوع کنید!
آزادی ادیان در انجام عبادات خود بر اساس قانون اساسی آلمان تضمین شده است و مسلمانان هم بخشی از جامعۀ آلمان محسوب می شوند.

گلدسته و پوشیه را ممنوع کنید!

آزادی ادیان در انجام عبادات خود بر اساس قانون اساسی آلمان تضمین شده است و مسلمانان هم بخشی از جامعۀ آلمان محسوب می شوند.
گلدسته و پوشیه را ممنوع کنید!

آپدیت نود 32 سشنبه

اخبار دنیای دیجیتال