واکاوی ابعاد فرهنگی مراکز آموزش نخبگان مبتنی بر …

واکاوی ابعاد فرهنگی مراکز آموزش نخبگان مبتنی بر …مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری نخبگان در عرصه آموزش و پرورش طی سه دهه‌ اخیر به سرعت در سراسر کشور گسترش یافته‌ و طیف […]

Continue reading »