نگرانی از حضور مبلغان وهابی سعودی در مدارس آفریقای جنوبی

نگرانی از حضور مبلغان وهابی سعودی در مدارس آفریقای جنوبیپس از حضور تعدادی از مبلغان وهابی از عربستان سعودی در یکی از دبیرستان های آفریقای جنوبی، نگرانی های جدی ای در این باره بوجود آمد و به گفته مقامات امنیتی […]

Continue reading »