روزنامه تلگراف: وهابیت ریشه تروریسم بین الملل است

روزنامه تلگراف: وهابیت ریشه تروریسم بین الملل استوهابیت در سال 1925 میلادی بر شهر مکه مکرمه کنترل یافت و جوانان بیکار را برای وارد کردن به تفکر وهابیت و سلفی گری جذب کرد. روزنامه تلگراف: وهابیت ریشه تروریسم بین الملل […]

Continue reading »