بدترین همنشینان انسان !

بدترین همنشینان انسان !با توجه به اهمیتی که دوست و همنشین در زندگی انسان دارد، اسلام و آموزه های روایی بر انتخاب آن توصیه و سفارش دارند تا ویژگی های لازم را داشته باشد. بدترین همنشینان انسان ! با توجه […]

Continue reading »