برخی مسئولین بانک ها مقید به بانکداری اسلامی نیستند!

برخی مسئولین بانک ها مقید به بانکداری اسلامی نیستند!حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند: مسئولین برخی بانک ها می خواهند درآمد بیشتر داشته باشند و مقید به بانکداری اسلامی نیستند. برخی مسئولین بانک ها مقید به بانکداری اسلامی نیستند! حضرت […]

Continue reading »