ثروتمندان با دقت بخوانند

ثروتمندان با دقت بخوانندامیرالمؤمنین علیه السلام علت گرسنه ماندن فقرا و بازخواست ثروتمندان در این باره را بیان فرمودند. ثروتمندان با دقت بخوانند امیرالمؤمنین علیه السلام علت گرسنه ماندن فقرا و بازخواست ثروتمندان در این باره را بیان فرمودند.ثروتمندان با […]

Continue reading »