دو راهکار برای دوری از گناه

دو راهکار برای دوری از گناهاستاد حوزه خراسان گفت: یاد مرگ و یاد و کمک از خدا برای انجام واجبات و شکر آن، دو راه برای دور شدن از گناه است. دو راهکار برای دوری از گناه استاد حوزه خراسان […]

Continue reading »