حمایت بانفوذترین خاخام آمریکایی از ترامپ

حمایت بانفوذترین خاخام آمریکایی از ترامپبوطخ اما اختلاف نظرهایی را نیز با ترامپ مطرح کرد از جمله ممنوعیت ورود مهاجران مسلمان به آمریکا و تصریح کرد آمریکا کشوری است که برپایه مهاجران تاسیس شده است. حمایت بانفوذترین خاخام آمریکایی از […]

Continue reading »