راز جولان دادن تکفیری‌ها در فرانسه

راز جولان دادن تکفیری‌ها در فرانسهعلت این حجم عملیات تروریستی را می‌توان در مؤلفه‌هایی جستجو نمود که این کشور را از سایر کشورهای اروپایی متمایز می‌سازد. راز جولان دادن تکفیری‌ها در فرانسه علت این حجم عملیات تروریستی را می‌توان در […]

Continue reading »