خاطره جالب مرجع تقلید مشهور از علامه طباطبایی

خاطره جالب مرجع تقلید مشهور از علامه طباطباییحضرت آیت الله سبحانی گفتند: ما یک مرتبه هم از مرحوم علامه طباطبایی(ره) کلمه «أنا» را نشنیدیم؛ اما کلمه «نمی دانم» را فراوان بیان کرده اند. خاطره جالب مرجع تقلید مشهور از علامه […]

Continue reading »