دیدار رئیس الازهر با پاپ

دیدار رئیس الازهر با پاپرئیس دانشگاه الازهر در این دیدار حامل پیام خویشتنداری و تحمل برای پیروان ادیان الهی خواهد بود. دیدار رئیس الازهر با پاپ رئیس دانشگاه الازهر در این دیدار حامل پیام خویشتنداری و تحمل برای پیروان ادیان […]

Continue reading »