روشی برای پاک سازی ذهن

روشی برای پاک سازی ذهنطریقه مرحوم آخوند ملا حسنیقلی همدانی و شاگردان او و مرحوم حاج میرزا علی آقا قاضی – رضوان الله علیهم – همین طریق بوده است. روشی برای پاک سازی ذهن طریقه مرحوم آخوند ملا حسنیقلی همدانی […]

Continue reading »