رفتار زنان مسلمان آمیخته با حیا است / مسلمانان، مهمان نوازند و برخورد دوستانه دارند

رفتار زنان مسلمان آمیخته با حیا است / مسلمانان، مهمان نوازند و برخورد دوستانه دارندمن خبرنگاری هستم که به کشورهای اسلامی مختلفی سفر کرده‌ و از نزدیک با مهمان نوازی، کنجکاوی و رفتار دوستانه مسلمانان روبرو بوده و به مراسم […]

Continue reading »