زنان نیز می توانند به مسجد بروند!

زنان نیز می توانند به مسجد بروند!هرچند مساجدی هستند که در اعیاد اجازه نمازخواندن را به زنان می‌دهند اما به صورت عادی و برای نمازهای یومیه، زنان اجازه ورود به مساجد شهر پیشاور پاکستان را مانند مردان ندارند. زنان نیز […]

Continue reading »