پاداش مجاهد شهید بیشتر است یا عفیف پاک‌دامن؟

پاداش مجاهد شهید بیشتر است یا عفیف پاک‌دامن؟همانا عفیف پاک‌دامن فرشته ای از فرشته هاست. پاداش مجاهد شهید بیشتر است یا عفیف پاک‌دامن؟ همانا عفیف پاک‌دامن فرشته ای از فرشته هاست.پاداش مجاهد شهید بیشتر است یا عفیف پاک‌دامن؟ تلگرام

Continue reading »