عید فطر چهارشنبه است

عید فطر چهارشنبه استعضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت: احتمالا روز چهارشنبه روز عید سعید فطر خواهد بود. عید فطر چهارشنبه است عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت: احتمالا روز چهارشنبه روز عید سعید فطر خواهد […]

Continue reading »