زائر ایرانی در میان قربانیان «بلد» شناسایی نشده‌است

زائر ایرانی در میان قربانیان «بلد» شناسایی نشده‌استیک منبع امنیتی شهر بلد سامرا گفت: درمیان قربانیان حمله تروریستی بامدادجمعه به این شهر، هیچ زائر خارجی تاکنون شناسایی نشده است. زائر ایرانی در میان قربانیان «بلد» شناسایی نشده‌است یک منبع امنیتی […]

Continue reading »