اولویت‌یابی سیاست رسانه‌ای مد لباس مبتنی بر …

اولویت‌یابی سیاست رسانه‌ای مد لباس مبتنی بر …صنعت مد لباس به عنوان یکی از صنایع فرهنگی فراگیر و سودآور جهان امروز، ماهیت پیچیده‌ای دارد که هر‌گونه سیاست‌گذاری در قبال آن ناگزیر از مطالعه نظام‌‌مند ساز‌و‌کار‌آن در جامعه است. در این […]

Continue reading »

داور بین‌المللی فوتبال در لباس خادمی امام رضا(ع)

داور بین‌المللی فوتبال در لباس خادمی امام رضا(ع)محسن ترکی عکسی از خود در لباس خادمی امام رضا (ع) منتشر کرد. داور بین‌المللی فوتبال در لباس خادمی امام رضا(ع) محسن ترکی عکسی از خود در لباس خادمی امام رضا (ع) منتشر […]

Continue reading »

اولین نمایشگاه مد «لباس نماز» برای زنان مسلمان در روسیه

اولین نمایشگاه مد «لباس نماز» برای زنان مسلمان در روسیهاولین نمایشگاه مد لباس نماز زنانه در «سن پترز بورگ» روسیه به همت یک شرکت «یاند» برگزار شد. اولین نمایشگاه مد «لباس نماز» برای زنان مسلمان در روسیه اولین نمایشگاه مد […]

Continue reading »