فقیهی که مهندس بود!

فقیهی که مهندس بود!عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: ذهن كاملا رياضی و مهندسی شهید سید محمد باقر صدر، وادار می كند كه عنوان «فقيه مهندس» را به ايشان نسبت دهم. فقیهی که مهندس بود! عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح […]

Continue reading »