بیشتر مسلمانان کانادا با تبعیض مواجه هستند

بیشتر مسلمانان کانادا با تبعیض مواجه هستندجدیدترین نظرسنجی در مورد مسلمانان کانادا نشان می دهد که میزان و شدت تبعیض علیه این اقلیت از گذشته بیشتر شده است. بیشتر مسلمانان کانادا با تبعیض مواجه هستند جدیدترین نظرسنجی در مورد مسلمانان […]

Continue reading »