گلدسته و پوشیه را ممنوع کنید!

گلدسته و پوشیه را ممنوع کنید!آزادی ادیان در انجام عبادات خود بر اساس قانون اساسی آلمان تضمین شده است و مسلمانان هم بخشی از جامعۀ آلمان محسوب می شوند. گلدسته و پوشیه را ممنوع کنید! آزادی ادیان در انجام عبادات […]

Continue reading »