بدترین کوری چیست؟

بدترین کوری چیست؟رسول خدا صلی الله علیه وآله در روایتی، کورترین و بدترین کوری را تبیین فرموده اند. بدترین کوری چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه وآله در روایتی، کورترین و بدترین کوری را تبیین فرموده اند.بدترین کوری چیست؟

Continue reading »