عاقبت کسی که برای‌خنداندن مردم «دروغ» می‌گوید

عاقبت کسی که برای‌خنداندن مردم «دروغ» می‌گویدموعظه و نصیحت، کلید سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت است. عاقبت کسی که برای‌خنداندن مردم «دروغ» می‌گوید موعظه و نصیحت، کلید سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت است.عاقبت کسی که برای‌خنداندن […]

Continue reading »