کفر چیست و کافر کیست

کفر چیست و کافر کیستاگر مردم، پذيرای حق نباشند، دعوت پيامبران نيز مؤثر واقع نمی ‌شود. کفر چیست و کافر کیست اگر مردم، پذيرای حق نباشند، دعوت پيامبران نيز مؤثر واقع نمی ‌شود.کفر چیست و کافر کیست نود32 آپدیت ورژن […]

Continue reading »