کتابت کل قرآن در 14 دقیقه

کتابت کل قرآن در 14 دقیقهشب گذشته در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) ۳۱۳ کاتب، قرآن کریم را به طور جمعی در ۱۴ دقیقه کتابت کردند. کتابت کل قرآن در 14 دقیقه شب گذشته در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) […]

Continue reading »