سلفی گری در عصر معاصر

سلفی گری در عصر معاصرسید قطب و محمد قطب در مصر، از کسانی بودند که از مودودی تأثیر پذیرفتند. محمد قطب بعدها به عربستان تبعید شد و انشعابی در سلفی گری وهابی در عربستان ایجاد کرد. بن لادن و ایمن […]

Continue reading »