حضور “سید حسن” در مراسم تولد فرزند محمدرضا پهلوی +عکس

حضور “سید حسن” در مراسم تولد فرزند محمدرضا پهلوی +عکسخاندان وی نسل اندر نسل و به شکل موروثی امام جمعه تهران بودند و با حاکمان وقت روابط حسنه برقرار کرده و در تحولات سیاسی اجتماعی کشور، پشت قدرت حاکم را […]

Continue reading »