آموزش های نظامی در مدارس دینی داعش!

آموزش های نظامی در مدارس دینی داعش!
رییس حج و اوقاف ولایت ننگرهار در شرق افغانستان اظهار داشت: گروه تروریستی داعش اکنون نیز بیش از ده مدرسه رسمی دارد و در آن به نیروهای خود آموزش های جنگی می دهد.

آموزش های نظامی در مدارس دینی داعش!

رییس حج و اوقاف ولایت ننگرهار در شرق افغانستان اظهار داشت: گروه تروریستی داعش اکنون نیز بیش از ده مدرسه رسمی دارد و در آن به نیروهای خود آموزش های جنگی می دهد.
آموزش های نظامی در مدارس دینی داعش!