استقبال مسلمانان از طرح ضد اسلام هراسی دولت “آلمان”

استقبال مسلمانان از طرح ضد اسلام هراسی دولت “آلمان”
جامعه مسلمانان “آلمان”، از طرح دولت این کشور در جرم شمردن اسلام هراسی استقبال کردند و آن را راهی برای مقابله با این پدیده شوم که در ماههای اخیر روبه فزونی گذاشته است، دانستند.

استقبال مسلمانان از طرح ضد اسلام هراسی دولت “آلمان”

جامعه مسلمانان “آلمان”، از طرح دولت این کشور در جرم شمردن اسلام هراسی استقبال کردند و آن را راهی برای مقابله با این پدیده شوم که در ماههای اخیر روبه فزونی گذاشته است، دانستند.
استقبال مسلمانان از طرح ضد اسلام هراسی دولت “آلمان”

خرید بک لینک

موسیقی