“نخبگان امت” از دیدگاه شیخ وهابی

الفوزان این مطلب را در ملاقات با اعضای هیات امر به معروف شهر”ریاض” با حضور “عبدالرحمن بن عبدالله السند” رییس این هیات بیان کرد.

کیمیا دانلود

آخرین اخبار ورزشی