چگونه می شود با “زن مطلقه” ارتباط بر قرار کرد!

چگونه می شود با “زن مطلقه” ارتباط بر قرار کرد!
کسی که باید حدِّ شرعی بر او جاری شود. چنین کسی اگر در حال حیات غسل کرده باشد، بعد از مرگ لازم نیست او را غسل دهند.

چگونه می شود با “زن مطلقه” ارتباط بر قرار کرد!

کسی که باید حدِّ شرعی بر او جاری شود. چنین کسی اگر در حال حیات غسل کرده باشد، بعد از مرگ لازم نیست او را غسل دهند.
چگونه می شود با “زن مطلقه” ارتباط بر قرار کرد!

فستیوال فیلم