اثبات وجود امام زمان(عج) با استناد به حدیث ثقلین

اثبات وجود امام زمان(عج) با استناد به حدیث ثقلین
از حدیث ثقلین استفاده مى ‌شود که هر زمان باید فردى از اهل ‌بیت که سزاوار تمسک به او هستند تا روز قیامت موجود باشد تا امر به تمسکى که در روایت به آن ‌ها شده معنا پیدا کند همان‌ گونه که کتاب عزیز (قرآن) چنین است.

اثبات وجود امام زمان(عج) با استناد به حدیث ثقلین

از حدیث ثقلین استفاده مى ‌شود که هر زمان باید فردى از اهل ‌بیت که سزاوار تمسک به او هستند تا روز قیامت موجود باشد تا امر به تمسکى که در روایت به آن ‌ها شده معنا پیدا کند همان‌ گونه که کتاب عزیز (قرآن) چنین است.
اثبات وجود امام زمان(عج) با استناد به حدیث ثقلین