اعتراض واتیکان به گزارش احمد شهید و هشدار درباره دین‌ستیزی نهادهای بین‌المللی

اعتراض واتیکان به گزارش احمد شهید و هشدار درباره دین‌ستیزی نهادهای بین‌المللی

ایوان یورکوویچ ادعا کرد این سازمان‌ها بر ضد احساسات مذهبی و خرد و عقلانیتی که می‌توان آن را جوهرۀ انسانیت نامید موضع گیری می‌کنند.

وی این سخنان را به مناسبت روز دوم مارس، روزی که شورای عمومی سازمان ملل با موضوع آزار و اذیت‌های دینی تشکیل جلسه داده بود، عنوان کرد.

پیش از این مقامات رسمی واتیکان در صحن شورای عمومی سازمان ملل درباره محدود شدن آزادی‌های مذهبی در جهان هشدار داده بودند.

یورکویچ هچنین به عبارت «آزادی از مذهب» که در یکی از گزارش‌های احمد شهید آمده بود، به شدت اعتراض کرد.

وی در این‌باره افزود کسانی که خواهان آزادی از مذهب هستند و به اقلیت های دینی فشار می‌آورند، عقلانیتی را نادیده می‌گیرند که جبران‌ناپذیر است. آنها همچنین از نقش اساسی دین در تمدن سازی غافلند. سخنان ناظر واتیکان در راستای انتقادات پاپ فرانسیس از نهادهای بین‌المللی بود. پاپ پیش از این گفته بود، سازمان‌های بین المللی با دست‌آویز حقوق بشر، مشغول استعمار ایدئولوژیک هستند. پاپ می‌گوید نهادهای بین‌المللی برنامه‌های خود را به کشورهای جهان سوم و کشورهای نیازمند، به اسم کمک مالی تحمیل می‌کنند.

اعتراض واتیکان به گزارش احمد شهید و هشدار درباره دین‌ستیزی نهادهای بین‌المللی

ایوان یورکوویچ ادعا کرد این سازمان‌ها بر ضد احساسات مذهبی و خرد و عقلانیتی که می‌توان آن را جوهرۀ انسانیت نامید موضع گیری می‌کنند.

وی این سخنان را به مناسبت روز دوم مارس، روزی که شورای عمومی سازمان ملل با موضوع آزار و اذیت‌های دینی تشکیل جلسه داده بود، عنوان کرد.

پیش از این مقامات رسمی واتیکان در صحن شورای عمومی سازمان ملل درباره محدود شدن آزادی‌های مذهبی در جهان هشدار داده بودند.

یورکویچ هچنین به عبارت «آزادی از مذهب» که در یکی از گزارش‌های احمد شهید آمده بود، به شدت اعتراض کرد.

وی در این‌باره افزود کسانی که خواهان آزادی از مذهب هستند و به اقلیت های دینی فشار می‌آورند، عقلانیتی را نادیده می‌گیرند که جبران‌ناپذیر است. آنها همچنین از نقش اساسی دین در تمدن سازی غافلند. سخنان ناظر واتیکان در راستای انتقادات پاپ فرانسیس از نهادهای بین‌المللی بود. پاپ پیش از این گفته بود، سازمان‌های بین المللی با دست‌آویز حقوق بشر، مشغول استعمار ایدئولوژیک هستند. پاپ می‌گوید نهادهای بین‌المللی برنامه‌های خود را به کشورهای جهان سوم و کشورهای نیازمند، به اسم کمک مالی تحمیل می‌کنند.

اعتراض واتیکان به گزارش احمد شهید و هشدار درباره دین‌ستیزی نهادهای بین‌المللی