انتظار مقام معظم رهبری از جلسات قرآنی

انتظار مقام معظم رهبری از جلسات قرآنی
زیباخواندن قرآن، تجوید و ترتیل و سایر آداب و هنرهایی که به این فن مرتبط است همه باید مقدمه درک و عمل به قرآن باشد.

انتظار مقام معظم رهبری از جلسات قرآنی

زیباخواندن قرآن، تجوید و ترتیل و سایر آداب و هنرهایی که به این فن مرتبط است همه باید مقدمه درک و عمل به قرآن باشد.
انتظار مقام معظم رهبری از جلسات قرآنی

میهن دانلود