بیانیه مشترک گروهی از علمای شیعه وسنی انگلیس

بیانیه مشترک گروهی از علمای شیعه وسنی انگلیس
تعدادی از روحانیون شیعه و اهل سنت مقیم انگلیس بیانیه مشترکی را در حمایت از آیت الله شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته بحرینی صادر نمودند.

بیانیه مشترک گروهی از علمای شیعه وسنی انگلیس

تعدادی از روحانیون شیعه و اهل سنت مقیم انگلیس بیانیه مشترکی را در حمایت از آیت الله شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته بحرینی صادر نمودند.
بیانیه مشترک گروهی از علمای شیعه وسنی انگلیس

دانلود نرم افزار