حضرت ابراهیم(ع) یهودی بوده و او کعبه را نساخته است! +فیلم

حضرت ابراهیم(ع) یهودی بوده و او کعبه را نساخته است! +فیلم
بهرام مشیری ادعا می کند که کعبه هرگز توسط حضرت ابراهیم(ع) ساخته نشده و اصلا حضرت ابراهیم(ع) وجود خارجی نداشته و او در اصل یهودی بوده است! این سخنان عمق نادانی این شخصیت ضد اسلامی را نمایان می سازد.

حضرت ابراهیم(ع) یهودی بوده و او کعبه را نساخته است! +فیلم

بهرام مشیری ادعا می کند که کعبه هرگز توسط حضرت ابراهیم(ع) ساخته نشده و اصلا حضرت ابراهیم(ع) وجود خارجی نداشته و او در اصل یهودی بوده است! این سخنان عمق نادانی این شخصیت ضد اسلامی را نمایان می سازد.
حضرت ابراهیم(ع) یهودی بوده و او کعبه را نساخته است! +فیلم

ایرانی