دعای اثر بخش برای شفای محتضر

دعای اثر بخش برای شفای محتضر
روزی در محضر مرحوم آقای قاضی نشسته بودیم که ناگهان شخصی با عجله و ناراحتی بسیار خود را به مجلس آقای قاضی رسانید و بانگرانی بسیار گفت: همسرم در حال احتضار است.

دعای اثر بخش برای شفای محتضر

روزی در محضر مرحوم آقای قاضی نشسته بودیم که ناگهان شخصی با عجله و ناراحتی بسیار خود را به مجلس آقای قاضی رسانید و بانگرانی بسیار گفت: همسرم در حال احتضار است.
دعای اثر بخش برای شفای محتضر

بک لینک قوی

استخدام