ملکه انگلیس از سادات شد +فیلم

ملکه انگلیس از سادات شد +فیلم
یاسر الحبیب که ویژگی بارز آن، فعالیت های تفرقه افکن در میان امت اسلامی است به تازگی در توهینی آشکار به اهل بیت (ع) ملکه انگلستان را از سادات علوی معرفی نمود.

ملکه انگلیس از سادات شد +فیلم

یاسر الحبیب که ویژگی بارز آن، فعالیت های تفرقه افکن در میان امت اسلامی است به تازگی در توهینی آشکار به اهل بیت (ع) ملکه انگلستان را از سادات علوی معرفی نمود.
ملکه انگلیس از سادات شد +فیلم

خبرگزاری مهر