کودک نابغه ای که در ۳ ماه حافظ کل قرآن شد

کودک نابغه ای که در ۳ ماه حافظ کل قرآن شد
کودک کردی‌الاصل مقیم غزه، طی ۳ ماه توانست کل قرآن را حفظ کند.

کودک نابغه ای که در ۳ ماه حافظ کل قرآن شد

کودک کردی‌الاصل مقیم غزه، طی ۳ ماه توانست کل قرآن را حفظ کند.
کودک نابغه ای که در ۳ ماه حافظ کل قرآن شد

مدلینگ