بازدید هیئتی از دانشگاه یون نن چین از جامعه المصطفی

بازدید هیئتی از دانشگاه یون نن چین از جامعه المصطفی
هیئتی از اساتید و دانشجویان دانشگاه یون نن جمهوری خلق چین با حضور در جامعه المصطفی از نزدیک با فعالیت های این نهاد فاخر بین المللی آشنا شدند.

بازدید هیئتی از دانشگاه یون نن چین از جامعه المصطفی

هیئتی از اساتید و دانشجویان دانشگاه یون نن جمهوری خلق چین با حضور در جامعه المصطفی از نزدیک با فعالیت های این نهاد فاخر بین المللی آشنا شدند.
بازدید هیئتی از دانشگاه یون نن چین از جامعه المصطفی

لردگان