بدترین همنشینان انسان !

بدترین همنشینان انسان !
با توجه به اهمیتی که دوست و همنشین در زندگی انسان دارد، اسلام و آموزه های روایی بر انتخاب آن توصیه و سفارش دارند تا ویژگی های لازم را داشته باشد.

بدترین همنشینان انسان !

با توجه به اهمیتی که دوست و همنشین در زندگی انسان دارد، اسلام و آموزه های روایی بر انتخاب آن توصیه و سفارش دارند تا ویژگی های لازم را داشته باشد.
بدترین همنشینان انسان !

bluray movie download