خدایان و پیامبران دروغین مصری در قرن حاضر!

خدایان و پیامبران دروغین مصری در قرن حاضر!
یک روحانی مصری که طی چند روز اخیر ادعای مهدویت کرده است به شمار زیادی از شهروندان این کشور پیوست که طی هزاره سوم میلادی مدعی خدایی، پیامبری و یا مهدویت شده بودند.

خدایان و پیامبران دروغین مصری در قرن حاضر!

یک روحانی مصری که طی چند روز اخیر ادعای مهدویت کرده است به شمار زیادی از شهروندان این کشور پیوست که طی هزاره سوم میلادی مدعی خدایی، پیامبری و یا مهدویت شده بودند.
خدایان و پیامبران دروغین مصری در قرن حاضر!