دیدار رئیس الازهر با پاپ

دیدار رئیس الازهر با پاپ
رئیس دانشگاه الازهر در این دیدار حامل پیام خویشتنداری و تحمل برای پیروان ادیان الهی خواهد بود.

دیدار رئیس الازهر با پاپ

رئیس دانشگاه الازهر در این دیدار حامل پیام خویشتنداری و تحمل برای پیروان ادیان الهی خواهد بود.
دیدار رئیس الازهر با پاپ

مرکز فیلم