نمازی برای بهبودی از تمام بیماری ها

نمازی برای بهبودی از تمام بیماری ها
خدای شما، خداوند یگانه‌ای است، که غیر از او معبودی نیست! اوست بخشنده و مهربان (و دارای رحمت عام و خاص)! در آفرینش آسمان‌ها و زمین، و آمد و شد شب و روز، و کشتی‌هایی که در دریا به سود مردم در حرکتند.

نمازی برای بهبودی از تمام بیماری ها

خدای شما، خداوند یگانه‌ای است، که غیر از او معبودی نیست! اوست بخشنده و مهربان (و دارای رحمت عام و خاص)! در آفرینش آسمان‌ها و زمین، و آمد و شد شب و روز، و کشتی‌هایی که در دریا به سود مردم در حرکتند.
نمازی برای بهبودی از تمام بیماری ها

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ