هر انسان چند روح دارد؟

در روایتی آمده که پیامبران دارای پنج روح، مؤمنان دارای چهار روح و کفار دارای سه روح می‌باشند.

استخدام

روزنامه قانون