گسترش شیعه در تونس/ خطر تشیع بیشتر از خطر مسیحیت است!

گسترش شیعه در تونس/ خطر تشیع بیشتر از خطر مسیحیت است!
رهبر حزب تونس الزیتونه اظهار داشت: مناطق زیادی را در تونس از نزدیک مشاهده کرده‌ام که نشان می‌دهد پدیده نشر تشیع به شدت در آن گسترش یافته است.

گسترش شیعه در تونس/ خطر تشیع بیشتر از خطر مسیحیت است!

رهبر حزب تونس الزیتونه اظهار داشت: مناطق زیادی را در تونس از نزدیک مشاهده کرده‌ام که نشان می‌دهد پدیده نشر تشیع به شدت در آن گسترش یافته است.
گسترش شیعه در تونس/ خطر تشیع بیشتر از خطر مسیحیت است!

فروش بک لینک