AFP: بیشتر مردم کشمیر از نظر روحی آسیب دیده اند

AFP: بیشتر مردم کشمیر از نظر روحی آسیب دیده اند
دهه ها محاصره، نبرد و کشتار، مردم کشمیر را به انواع مختلف آسیب های جسمی و روحی مبتلا کرده است.

AFP: بیشتر مردم کشمیر از نظر روحی آسیب دیده اند

دهه ها محاصره، نبرد و کشتار، مردم کشمیر را به انواع مختلف آسیب های جسمی و روحی مبتلا کرده است.
AFP: بیشتر مردم کشمیر از نظر روحی آسیب دیده اند