بدترین کوری چیست؟

بدترین کوری چیست؟رسول خدا صلی الله علیه وآله در روایتی، کورترین و بدترین کوری را تبیین فرموده اند. بدترین کوری چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه وآله در روایتی، کورترین و بدترین کوری را تبیین فرموده اند.بدترین کوری چیست؟

Continue reading »

تجافی درنماز چیست؟

تجافی درنماز چیست؟تجافی در لغت به معنای قرار نداشتن در جای و برداشتن چیزی از جای خود آمده و در کلمات فقها در سه مورد در نماز به کار رفته است تجافی درنماز چیست؟ تجافی در لغت به معنای قرار […]

Continue reading »